Relacje inwestorskie

25

06/2009

ZWZ 25.06.2009

Porządek obrad ZWZ na 25.06.2009 r.
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2008.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007 i 2008.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2007 i 2008.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 15. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na ZWZ – 44 567 769
Liczba głosów na ZWZ – 44 567 769
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 87,14%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 59,42%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 6 574 966 Liczba głosów na ZWZ – 6 574 966 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 12,86% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień"
Liczba akcji na ZWZ – 3 800 000
Liczba głosów na ZWZ – 3 800 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 7,43%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,07%

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.