Relacje inwestorskie

25

04/2012

ZWZ 25.04.2012

Porządek obrad ZWZ w dniu 25 kwietnia 2012 r.
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2011.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2011.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Automatika” sp. z o.o.
 16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. odstąpiło od rozpatrywania punktu 16 porządku obrad. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ

Akcjonariusz: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000
Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 80,87%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 6 574 966
Liczba głosów na ZWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 10,74%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na ZWZ – 4 812 835
Liczba głosów na ZWZ – 4 812 835
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 7,86%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 6,42%

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2011 i Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, będące przedmiotem pkt. 5 i 7 porządku obrad wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, znajdują się w opublikowanym przez Spółkę Raporcie rocznym za rok 2011.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. w roku obrotowym 2011 i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2011, będące przedmiotem pkt. 9 i 11 porządku obrad wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, znajdują się w opublikowanym przez Spółkę Skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2011 r.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.