Relacje inwestorskie

22

06/2011

ZWZ 22.06.2011

Porządek obrad ZWZ w dniu 22 czerwca 2011 r.
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2010.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2010, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2010.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2010.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
 15. Przedstawienie Protokołu Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu V kadencji – Dyrektora Generalnego oraz Wiceprezesa Zarządu V kadencji – Dyrektora Ekonomicznego Z.Ch. „Police” S.A.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami. będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A.. składającymi się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki w trybie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A. w trybie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach inwestycji „Rozwój Logistyki Z.Ch. „Police” S.A. – I etap”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia.
 20. Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa odstąpiło od rozpatrywania pkt. 17 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A. w trybie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji".

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu.

Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na ZWZ – 44 559 754
Liczba głosów na ZWZ – 44 559 754
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 86,80%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 59,41%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 6 574 966
Liczba głosów na ZWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 12,81%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.