Wydarzenia i aktualności

Grupa Azoty Police przedłuża termin zapisów w emisji publicznej akcji

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjął decyzję o przesunięciu na 9 grudnia terminu zakończenia zapisów w prowadzonej Ofercie Publicznej akcji z Prawem Poboru. Spółka planuje uzyskać z oferty publicznej ok. 1,122 mld zł brutto, które przeznaczy na realizację Projektu Polimery Police – kluczowej inwestycji dla spółek z Grupy Azoty oraz dla polskiego sektora petrochemicznego.
- Według dotychczasowego przewidywanego harmonogramu oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., okres zapisów upływał 22 listopada, jednak ze względu na docierające do Spółki informacje dotyczące przedłużających się procesów decyzyjnych po stronie jej głównych akcjonariuszy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych akcjonariuszy Spółka podjęła decyzję o wydłużeniu okresu zapisów. Dłuższy okres zapisów w Ofercie pozwoli akcjonariuszom Spółki na zakończenie wszelkich wymaganych po ich stronie procesów formalnych nie wpływając jednoczenie na harmonogram realizacji Projektu Polimery Police, w tym proces budowy struktury finansowania, którego ukończenia spodziewamy się nie później jak z końcem stycznia 2020 roku – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodzić terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

- Dzięki realizowanej inwestycji udział segmentu tworzyw sztucznych w ciągu kilku lat zwiększy się do 1/3 skonsolidowanej sprzedaży Grupy Azoty S.A. Przedsięwzięcie będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki – pozwoli istotnie zmniejszyć ujemny bilans handlowy w obszarze tworzyw sztucznych i poprawi niezależność surowcowo-energetyczną Polski – dodaje dr Wojciech Wardacki.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins S.A., koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

Aktualny harmonogram oferty publicznej:

5 listopada 2019 r.

Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*

7 listopada 2019 r.

Dzień Prawa Poboru

12 listopada 2019 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**

12-14 listopada 2019 r.***

Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW

9 grudnia 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

18 grudnia 2019 r.

Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

18-19 grudnia 2019 r.

Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

do 20 grudnia 2019 r.

Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


Zastrzeżenie prawne:
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady albo Japonii. Materiały te nie stanowią oferty papierów wartościowych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona ani rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki oferowanych w ofercie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2019 roku (z ewentualnymi suplementami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki oferowanych w Ofercie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem http:/zchpolice.grupaazoty.com.

Niniejsza komunikacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE oraz 2004/72/WE.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.