Praktyki

PRAKTYKI UCZNIOWSKIE I STUDENCKIE


Tryb przyjmowania na praktyki uczniowskie i studenckie

Osoba ubiegająca się o praktykę musi:
a) być uczniem szkoły zasadniczej lub szkoły średniej lub studentem uczelni wyższej, 
b) posiadać zgodę szkoły/ uczelni na odbycie praktyki, 
c) posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki. 

Warunkiem ubiegania się o możliwość odbywania praktyk jest złożenie przez zainteresowanego do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi następujących dokumentów:
a) podania w sprawie przyjęcia na praktykę, 
b) zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzającego status ucznia/ studenta, 
c) programu praktyki. 

Następnie Specjalista ds. Szkoleń w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi przekazuje dokumenty złożone przez ucznia / studenta do właściwego Kierownika wraz z załączonym formularzem: Informacja dotycząca przyjęcia praktykanta. 
Podanie o praktykę zostaje zaopiniowane przez Kierownika danej komórki organizacyjnej. 

W przypadku zgody na przyjęcie na praktykę, Kierownik wypełnia:
a) informację dotyczącą przyjęcia praktykanta, 
b) wyznacza opiekuna, 
c) przekazuje wypełnione dokumenty do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

Specjalista ds. Szkoleń powiadamia zainteresowaną osobę o decyzji Kierownika: pisemnie, telefonicznie, lub pocztą e-mail. 

Uczeń/ student dostarcza do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi umowę o praktykę zawodową ze szkoły lub uczelni w 2 egzemplarzach.

Umowa powinna zawierać: 
a) nazwę naszej Spółki: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz imię i nazwisko oraz stanowisko
        osoby reprezentującej Zakłady (lub wolne miejsce na wpisanie danych), 
b) nazwę szkoły kierującej na praktykę oraz imię i nazwisko wraz ze stanowiskiem
        osoby reprezentującej szkołę, 
c) formę organizacyjną praktyki (praktyka uczniowska, studencka, zawodowa, itp.) 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, 
e) imię i nazwisko osoby kierowanej na praktykę (ucznia lub studenta). 

Umowę ze strony Pracodawcy podpisuje Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Praktykant, przed rozpoczęciem praktyki stawia się w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (pok. 33) w celu załatwienia formalności związanych z wydaniem przepustki, sprzętu i odzieży roboczej oraz ze skierowaniem – w pierwszym dniu praktyki - na szkolenie: BHP, ppoż. i Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Komórka organizacyjna przyjmująca praktykanta zapewnia mu odpowiednie warunki do odbywania praktyki, a w szczególności stanowisko szkoleniowe oraz niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały, uwzględniając wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz środki czystości odpowiednio do zajmowanego stanowiska szkoleniowego, pomieszczenie do bezpiecznego przechowywania odzieży i rzeczy osobistych.

Opiekun - osoba odpowiedzialna za praktykanta w trakcie trwania praktyki otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z § 84 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Po zakończeniu praktyki opiekun wystawia opinię na temat odbytej praktyki.

Osoby odbywające praktykę zobowiązane są stosować się do obowiązującego w Spółce porządku i regulaminu. W razie naruszenia przez praktykanta przyjętych zasad kierownik komórki organizacyjnej lub opiekun poprzez Biuro Personalne bezzwłocznie powiadamiają szkołę lub uczelnię praktykanta.

Szczegółowych informacji na temat praktyki udziela:

Pani Danuta Wilemska
Specjalista ds. Szkoleń
w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
tel. (091) 317-40-03, pok. 33, Biurowiec Główny
e-mail: danuta.wilemska@grupaazoty.com

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.