Relacje inwestorskie

36

2019

Raport bieżący nr 36/2019

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.  na VIII kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na VIII wspólną kadencję, powołane zostały jako jej członkowie następujące osoby:

  • Pan Mariusz Piotr Kądziołka – jako przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Pani Bożena Licht,
  • Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska,
  • Pani Iwona Wojnowska,
  • Pan Andrzej Rogowski.

Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Ponadto w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Mirosław Kozłowski, wskutek skorzystania przez Skarb Państwa z uprawnienia osobistego wynikającego z § 30 ust. 2 Statutu Spółki o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Piotr Kądziołka, Pani Bożena Licht, Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska, Pan Mirosław Kozłowski, Pani Iwona Wojnowska oraz Pan Andrzej Rogowski złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.