Relacje inwestorskie

20

2019

Raport bieżący nr 20/2019

Projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego projekty uchwał w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki - Grupę Azoty S.A. oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, obradującego w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwały podjętej w dniu 26 kwietnia 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

Podczas Walnego Zgromadzenia wniesiono sprzeciw do protokołu odnośnie podjętej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.