Relacje inwestorskie

17

2019

Raport bieżący nr 17/2019

Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu „Polimery Police” i opinia Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 19 marca 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 roku powziął informację, że zarząd spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta – Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową w kwocie 992 811 000,00 EUR netto w zakresie podstawowym.

Dodatkowo w związku z realizacją Projektu po stronie Emitenta pojawi się konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w celu m.in. dostosowania infrastruktury energetycznej, podniesieniem bezpieczeństwa w zakresie środków ochrony przeciwpożarowej oraz ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących i planowanych instalacji w kwocie, według obecnej oceny Zarządu Emitenta, nie przekraczającej 100 mln PLN.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza PDH w dniu 18 kwietnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy z wyłonionym generalnym wykonawcą.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja Projektu w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.