Relacje inwestorskie

13

2019

Raport bieżący nr 13/2019

Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki „PDH Polska” S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki „PDH Polska” S.A.

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wyrazić zgodę Zarządowi Spółki na nabycie 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki „PDH Polska" S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. o łącznej wartości 65 510 920,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Nabycie wyżej wskazanych akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym „PDH Polska" S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.