Relacje inwestorskie

9

2019

Raport bieżący nr 9/2019

Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 marca 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska S.A. po cenie emisyjnej 10,00 PLN, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska S.A.

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. ma nastąpić w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody.

Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 59,9% akcji w spółce PDH Polska S.A., 40,1% akcji należy do spółki Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.