Relacje inwestorskie

7

2019

Raport bieżący nr 7/2019

Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu „Polimery Police”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 marca 2019 roku powziął informację, że zarząd spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta – Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta (dalej: „Wstępnie Wybrany Oferent”) w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” (dalej: Projekt) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową.

Spośród wszystkich oferentów, Wstępnie Wybrany Oferent w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone przez PDH Polska S.A. w dokumentacji przetargowej. PDH Polska S.A. będzie prowadziła ze Wstępnie Wybranym Oferentem dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu „Polimery Police”, w szczególności w zakresie związanym z finansowaniem Projektu oraz strukturą ubezpieczeń.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w postępowaniu złożone zostały 3 oferty. Oprócz wspomnianego oferenta Hyundai Engineering Co., Ltd., oferty złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy S.p.A. oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont S.p.A.

Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu „Polimery Police” w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld EUR. W konsekwencji, całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację Projektu według szacunków PDH Polska S.A. na dzień wydania niniejszego komunikatu nie powinna przekroczyć 1,18 mld EUR. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów. Całkowity budżet związany z realizacją Projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance nie powinien przekroczyć 1,52 mld EUR. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska S.A. w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego na kwotę 176 mln EUR.

Model finansowy Projektu wykazuje wysoką efektywnoś ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego projektu „Polimery Police”.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu „Polimery Police” w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu „Polimery Police” Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.