Relacje inwestorskie

4

2019

Raport bieżący nr 4/2019

Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 MAR – informacje poufne

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 4 marca 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 marca 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze wtórnej oferty publicznej („SPO”) w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 59,9% do Spółki oraz w 40,1% do Grupy Azoty S.A..

O poszczególnych etapach związanych z SPO, w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.” Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu.

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.