Relacje inwestorskie

5

2018

Raport bieżący nr 5/2018

Podpisanie umowy na zakup węgla

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku Emitent i Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Sprzedający”), zwane dalej „Stronami”, podpisały dwustronną umowę sprzedaży węgla (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem zawartej Umowy jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń Sprzedającego, przeznaczonego do zużycia u Emitenta w ilościach określonych w Umowie. Szacunkowa łączna wartość Umowy wynosi około 78,5 mln zł netto rocznie.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 roku z podziałem na roczne okresy dostaw.

W ramach ilości przewidzianych w Umowie, Strony dopuszczają możliwość realizacji sprzedaży węgla na rzecz i z przeznaczeniem do zużycia w innych spółkach z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty tj. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Za niedostarczenie lub nieodebranie uzgodnionej w Umowie ilości podstawowego wolumenu węgla w rocznym okresie dostaw z uwzględnieniem tolerancji rocznej, Strona która nie wywiąże się ze zobowiązania może zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla, według ceny wyliczonej w oparciu o cenę wynikającą z cenników określonych w danym rocznym okresie dostaw.

Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia bez podania przyczyny, z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie Umowy zostało uznane przez Emitenta za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw węgla w długim okresie czasu, oraz z uwagi na fakt pokrycia całkowitego zapotrzebowania Emitenta na ten surowiec.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.