Relacje inwestorskie

3

2018

Raport bieżący nr 3/2018

Podpisanie ramowej umowy dostaw amoniaku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 6 lutego 2018 roku pomiędzy Emitentem a spółką dominującą Emitenta – Grupą Azoty S.A., zwanymi dalej „Stronami”, została podpisana Ramowa umowa dostaw amoniaku ciekłego (dalej: „Umowa”).

Umowa zawarta została zgodnie z realizacją programów produkcyjnych w ciągach nawozowych Stron Umowy i stanowi zabezpieczenie sprzedaży części nadwyżek amoniaku produkowanego przez Sprzedającego, które docelowo będą wykorzystywane do produkcji nawozów w Grupie Azoty S.A.

Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku i została zawarta na czas nieokreślony według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość Umowy wynosi około 113 mln zł netto rocznie.

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron pod warunkiem zachowania sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Warunki zawartej Umowy nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.