Relacje inwestorskie

29

2018

Raport bieżący nr 29/2018

Udzielenie poręczenia do umowy kredytowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że w związku z umową zmieniającą i modyfikującą do umowy kredytu odnawialnego z 23 kwietnia 2015 roku (dalej: „Kredyt”, „Umowa kredytu”) zawartą w dniu 29 czerwca 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Grupy Azoty Police, dalej: Jednostka Dominująca) a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „PKO BP S.A.”) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Zachodnim WBK S.A. i ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Kredytodawcy”), została zawarta Umowa poręczenia Kredytu pomiędzy PKO BP S.A. (jako agentem kredytu, reprezentującym również pozostałych kredytodawców) a Jednostką Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., występującymi jako poręczyciele (dalej: „Poręczyciele”).

Kwota udzielonych przez każdego z Poręczycieli, w tym Grupę Azoty Police poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości do 1.200.000.000 PLN (miliard dwieście milionów złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania Poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu, zawartego na okres do 7 lat od daty zawarcia umowy zmieniającej. Ponadto Grupa Azoty Police złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu udzielonego poręczenia, do kwoty stanowiącej 100% swojego poręczenia.

Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy Kredytu z dnia 23 kwietnia 2015 roku, o której Grupa Azoty Police informowała w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.