Relacje inwestorskie

22

2018

Raport bieżący nr 22/2018

Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 18 maja 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki (dalej: „NWZ”) uchwały nr 6 w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonuje korekty projektów uchwał do poniższych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”), które zostało zwołane na dzień 4 czerwca 2018 roku:

  • „2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.”
  • „4. Przyjęcie porządku obrad.”
  • „5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.”

Korekta polega na tym, iż w związku z uchwalonym ww. uchwałą NWZ nowym Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, zmianie ulegają podstawy prawne (odpowiednie postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki) przytoczone w projektach uchwał do w/w punktów porządku obrad ZWZ.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu, podaje do publicznej wiadomości treść zmienionych projektów uchwał do w/w punktów porządku obrad ZWZ.

Pozostałe projekty uchwał ZWZ opublikowane przez Spółkę wraz z raportami bieżącymi nr 19/2018 z dnia 8 maja 2018 roku oraz nr 20/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, pozostają bez zmian.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.