Relacje inwestorskie

2

2018

Raport bieżący nr 2/2018

Udzielenie gwarancji na rzecz EBI

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dalej: „Jednostka Dominująca” lub „Kredytobiorca”) nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że w związku z umową kredytową długoterminowego finansowania zawartą w dniu 25 stycznia 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „EBI”) zawarta została umowa gwarancji pomiędzy EBI a spółkami zależnymi Jednostki Dominującej w tym: Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. występującymi jako gwaranci.

Gwarancja udzielona została na rzecz EBI jako zabezpieczenie do umowy kredytu dotyczącego finansowania w maksymalnej kwocie 145.000.000 EUR (dalej: „Umowa z EBI”), stanowiącego integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w  tym strategii i programu inwestycyjnego oraz badań i rozwoju Grupy Kapitałowej. 

Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Police, gwarancji została ustalona w maksymalnej wysokości 58.000.000 EUR, tj. łącznie 174.000.000 EUR.

Każdy gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności gwaranta (kwota gwarancji). EBI może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z Umowy z EBI w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę.

Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z Umowy z EBI dotyczącej finansowania, zawartego na okres 10 lat od uruchomienia finansowania, z ratalnym harmonogramem spłaty rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty w/w uruchomienia.

Wyżej opisana gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. 

Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBI nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.