Relacje inwestorskie

43

2017

Raport bieżący nr 43/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Zawarcie warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku ze zgłoszonymi przez Spółkę roszczeniami o zwrot nienależnych transz ceny zakupu pakietu 55 % akcji African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze (dalej: „AFRIG S.A.”) w dniu 20 grudnia 2017 r. Spółka zawarła z DGG ECO Sp. z o.o. warunkowe porozumienie (potwierdzone ugodą sądową), którego finalizacja ma polegać na zgodnym potwierdzeniu odstąpienia i odwrócenia skutków umowy z dnia 28 sierpnia 2013 r. na podstawie której Spółka nabyła większościowy pakiet akcji AFRIG S.A., uiszczając na poczet ceny łączną kwotę 28.850.000,00 USD. Odwrócenie skutków ww. umowy ma obejmować zwrot na rzecz Spółki całości kwot uiszczonych na poczet ceny akcji AFRIG S.A. za zwrotnym przeniesieniem na DGG ECO Sp. z o.o. ww. pakietu akcji. Do ewentualnej finalizacji porozumienia ma dojść do dnia 28 lutego 2018 r. jeżeli w tym terminie wydane zostaną wymagane zgody korporacyjne, a Spółka otrzyma pierwszą transzę zwrotu ceny oraz gwarancję bankową, zabezpieczającą zwrot reszty ceny, który ma być dokonywany w kwartalnych ratach, z których ostatnia płatna byłaby do dnia 31 grudnia 2022 r. Gwarancja ta ma też w części stanowić zabezpieczenie spłaty przez AFRIG S.A. kredytu zaciągniętego uprzednio przez AFRIG S.A. i Spółkę do kwoty 22.000.000,00 Euro, a którego obsługę i spłatę ma kontynuować AFRIG S.A. Finalizacja porozumienia ma także skutkować umorzeniem zobowiązań AFRIG S.A. wobec Spółki poza ewentualnymi wierzytelnościami wynikającymi ze spłaty ww. kredytu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.