Okresy zamknięte

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017.Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku - 11 maja 2017 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 roku

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 24 sierpnia 2017 roku

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 28 kwietnia 2017 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 28 kwietnia 2017 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane w dniu 16 marca 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2016 roku i drugi kwartał 2017 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.