OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Analizy środowiskowe

Analizy środowiskowe
Analizy środowiskowe

Grupa Azoty S.A. świadczy usługi z zakresu analiz środowiskowych.
W ramach ww. analiz wykonywane są badania: wody, ścieków, gleby, odpadów i gazów.Badany obiekt – woda i ścieki


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczanie rtęci – zgodnie z normą PN-EN 1483, metoda akredytowana, nr certyfikatu AB790,
 • oznaczanie cynku, miedzi, kadmu, niklu manganu, ołowiu, żelaza i chromu – metoda ASA, metoda własna na bazie norm PN-ISO 8288 i PN-EN 1233, metoda akredytowana, nr certyfikatu AB790,
 • oznaczanie ołowiu, chromu, niklu, miedzi  – zgodnie z normą PN-EN ISO 15586, metoda akredytowana,  nr certyfikatu AB790,
 • oznaczenie pH - PN-89/C-04963,
 • azot azotanowy - PN-82/C-04576/08, 
 • azot azotynowy - PN-EN 26777, 
 • azot ogólny - PN-81/C-04527, 
 • azot amonowy - PN-C-04576-4, 
 • przewodność - PN-EN 27888,
 • badanie kwasowości i zasadowości – zgodnie z normą PN-90/C-04540/03,
 • oznaczanie zawartości krzemionki – zgodnie z normą PN-71/C-04567/03,
 • oznaczanie barwy za pomocą skali Hazena metodą spektrofotometryczną – metoda własna na bazie normy PN-81/C-04534/01, 
 • oznaczanie zawartości substancji rozpuszczonych – metoda własna na bazie normy PN-78/C-04541,
 • oznaczanie zawartości cyjanków – zgodnie z normą PN-80/C-04603/01,
 • oznaczanie wolnego chloru – zgodnie z normą PN-69/C-84049,
 • oznaczanie ChZT – zgodnie z normą PN-ISO 6060,
 • oznaczanie indeksu nadmanganianowego – zgodnie z normą PN-EN ISO 8467,
 • oznaczanie twardości – zgodnie z normą PN-ISO 6059,
 • oznaczanie zawartości rozpuszczalnego węgla organicznego (DOC) – zgodnie z normą PN-EN 1484,
 • ogólny węgiel organiczny (TOC) – zgodnie z normą PN-EN 1484,
 • oznaczanie małych zawartości siarczanów (VI) – zgodnie z normą PN-82/C-04519,
 • oznaczenie zawartości fosforanów – zgodnie z normą PN-EN ISO 6878,
 • oznaczenie jonów fluorkowych – zgodnie z normą PN-78/C-04588/03,
 • oznaczenie zawartości chlorków – zgodnie z normami PN ISO 9297 i PN-82/C-04518,
 • oznaczenie zawartości arsenu – zgodnie z normą PN-81/C-04511,
 • oznaczenie zawartości żelaza – zgodnie z normą PN-81/C-04521,
 • oznaczenie zawartości chromu (VI) – zgodnie z normą PN-77/C-04604.08,
 • oznaczenie zawartości indeksu fenolowego – zgodnie z normą PN-ISO 6439, 
 • oznaczanie zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów – zgodnie z normą PN-EN ISO 10301,
 • oznaczanie benzenu, cykloheksanu, cykloheksanonu, cykloheksanolu, fenolu – badanie wykonywane metodą własną na bazie normy PN-ISO 11423-1,
 • oznaczanie węglowodorów aromatycznych BTX (benzen, toluen, ksylen) – metoda chromatografii gazowej wg normy PN-89/C-04641/03,
 • oznaczenie zawartości formaldehydu – badanie wykonywane metodą własną na bazie normy PN-71/C-04593,
 • oznaczanie zawartości wapnia i magnezu – zgodnie z normą PN-EN 7980, 
 • oznaczanie zawartości sodu i potasu – zgodnie z normą PN ISO 9964-2/AK:1997.

Badany obiekt – gleby


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczanie fenolu, benzenu, cykloheksanu – badanie wykonywane metodą własną na bazie normy PN-ISO 11423-1,
 • oznaczanie zawartości niepolarnych węglowodorów alifatycznych – badanie wykonywane metodą IR wg normy PN-V-04007,
 • oznaczanie zawartości mikroskładników: wapnia, magnezu, potasu, miedzi, boru, żelaza, cynku, ołowiu, kadmu, niklu, kobaltu, chromu, sodu, arsenu i rtęci – badanie wykonywane metodą ASA,
 • oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i manganu – badanie wykonywane metodą własną na bazie normy PN-R-04024,
 • oznaczanie kwasowości hydrolitycznej – zgodnie z normą PN-R-04027,
 • oznaczanie zawartości cyjanków – badanie wykonywane metodą własną na bazie normy PN-80/C-04603,
 • oznaczanie wilgotności i strat prażenia – badanie wykonywane metodą własną. 

Badany obiekt – odpady


Badane parametry i metody badania: 
 • oznaczanie: arsenu, baru, kadmu, chromu, miedzi, rtęci, nobla, niklu, ołowiu, antymonu, selenu, cynku, chlorków, fluorków, siarczanów, stałych związków rozpuszczonych (TDS), ogólnego węgla organicznego (TOC), straty przy prażeniu, ciepła spalania – badania wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 7 września 2005 r. Dz. U. nr 186 poz. 1553 z późniejszymi zmianami.
 • oznaczenie zawartości węgla całkowitego w żużlu i popiołach - badanie wykonywane metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR ; metoda  akredytowana, nr certyfikatu AB 790,
 • oznaczanie straty prażenia w żużlu i popiołach – badanie wykonywane metoda własną oparta na normie PN-EN 196-2:2006.

Badany obiekt – gazy


Badane parametry i metody badania:
 • identyfikacja lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) – badanie wykonywane metodą własną na bazie norm PN-79/C-04960 i PN-EN-14573,
 • podstawowa analiza gazu ziemnego metodą chromatografii gazowej, oznaczenie składników węglowodorowych C1-C5, C6+ oraz azotu, tlenu, ditlenku węgla – badania wykonywane zgodnie z normą PN-EN ISO 6974,
 • wyznaczanie wartości kalorycznej (ciepła spalania, wartości opałowej), gęstości względnej oraz liczby Wobbego na podstawie składu gazu ziemnego – badania wykonywane zgodnie z normą PN-EN ISO 6976,
 • oznaczanie tlenu, azotu, wodoru, ditlenku węgla, metanu, etanu, propanu, butanu, pentanu, heksanu, heptanu w próbkach gazowych metodą chromatografii gazowej – badania wykonywane metodą własną na bazie normy PN-EN ISO 6974,
 • oznaczanie zawartości oleju w powietrzu – metoda spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni, metoda własna na bazie normy PN-77-04108/01,
 • oznaczanie zawartości siarkowodoru, tlenku siarczku węgla, metantiolu , etantiolu, tert-butylometantiolu, siarczku dimetylu, tetrahydrotiofenu w gazie ziemnym i innych próbkach gazowych metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem detektora PFPD zgodnie z normą PN-EN ISO 19739:2010.


KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja ogólna: Centrum Badań i Analiz

tel. +48 14 637 49 04

fax +48 14 637 40 69

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.