OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Inne analizy

Inne analizy
Inne analizy

Grupa Azoty S.A. wykonuje usługi analiz laboratoryjnych produktów naftowych, katalizatorów, siarki, kwasu azotowego, kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, kwasu solnego dla przemysłu spożywczego, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, wody amoniakalnej, formaliny, popiołów lotnych, węgla, pyłów opadowych, osadów ściekowych, farb i lakierów, płynów chłodniczych 
i płynów do mycia szyb.

Badany obiekt – produkty naftowe


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczanie zawartości stałych ciał obcych w produktach naftowych – badanie wykonywane metodą własną,
 • oznaczanie gęstości – badanie wykonywane metodą zgodną z normą PN-EN ISO 3675,
 • oznaczanie zawartości wody – badanie wykonywane metodą Karola Fischera,
 • oznaczanie liczby kwasowej – badanie wykonywane metodą zgodną z normą PN-85/C 04066,
 • oznaczanie lepkości – badanie wykonywane metodą zgodną z normą PN-77/C-04014,
 • oznaczanie temperatury zapłonu – badanie wykonywane metodą z normą PN-82/C-04008,
 • oznaczanie temperatury zapłonu paliw – badanie wykonywane metodą zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa wg normy PN-EN ISO 2719,
 • wyznaczanie składu frakcyjnego paliw – badanie wykonywane metodą zgodną z normą PN-EN ISO 3405,
 • oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej – badanie wykonywane metodą spalania w bombie kalorymetrycznej zgodnie z normą PN-86/C-04062,
 • oznaczanie zawartości węgla – badanie wykonywane automatycznym analizatorem,
 • oznaczanie zawartości siarki – badanie wykonywane automatycznym analizatorem.

Badany obiekt – katalizatory


Badane parametry i metody badania:
 • określenie składu pierwiastkowego –
  badanie wykonywane metodą EDX, 
 • określenie rozkładu stężenia poszczególnych pierwiastków na badanej powierzchni katalizatora (badanie jednorodności powierzchni) – badanie wykonywane metodą EDX,
 • oznaczanie zawartości: miedzi, niklu, chromu, ołowiu, kadmu, arsenu, rtęci, potasu, sodu, wapnia, magnezu i żelaza – badanie wykonywane metodą ASA,
 • oznaczanie zawartości żelaza, wapnia i magnezu – badanie wykonywane metodą miareczkową,
 • oznaczanie zawartości żelaza, glinu, krzemionki – badanie wykonywane metodą spektrofotometryczną,
 • oznaczanie zawartości siarki – badanie wykonywane metodą spalania w wysokiej temperaturze z miareczkowaniem alkalimetrycznym,
 • oznaczanie zawartości chromu (VI) – badanie wykonywane metodą własną na bazie normy PN-77/C-04604.08,
 • oznaczanie azotanów, chlorków, fosforanów, wilgoci, strat prażenia – badanie wykonywane metodą własną,
 • wykonywanie zdjęć badanych powierzchni katalizatorów oraz ich przekrojów – badanie wykonywane metodą SEM.

Badany obiekt – siarka


Badane parametry i metoda badania:
 • oznaczanie zawartości siarki, siarkowodoru, substancji organicznych, popiołu – badanie wykonywane metodą zgodną z normą PN-70/C-84083.

Badany obiekt – kwas azotowy


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczanie % kwasu, zawartości: siarczanów, chlorków, fosforanów, metali ciężkich, magnezu, żelaza, arsenu, chromu, ołowiu, miedzi, cynku, niklu, manganu, rtęci i pozostałości po prażeniu – badanie wykonywane zgodnie z normą PN-81/C-84024.

Badany obiekt – kwas siarkowy


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczanie % kwasu, zawartości: tlenów azotu, żelaza, arsenu, ołowiu, chloru, zawiesiny i pozostałości po prażeniu – badanie wykonywane zgodnie z normą PN-76/C-84051.

Badany obiekt – kwas chlorowodorowy


Badane parametry i metoda badania:
 • oznaczanie % kwasu, zawartości: wolnego chloru, siarczanów, metali ciężkich, żelaza, arsenu i pozostałości po prażeniu –
  badanie wykonywane zgodnie z normą PN-81/C-04534.

Badany obiekt – kwas solny dla przemysłu spożywczego


Badany parametr i metoda badania:
 • oznaczanie % kwasu, zawartości: chloru, siarczanów, metali ciężkich, żelaza i arsenu –
  badanie wykonywane zgodnie z normą PN-69/C-84049.

Badany obiekt – wodorotlenek sodu


Badany parametr i metoda badania:
 • oznaczanie % wodorotlenku, zawartości: węglanu sodu, siarczanów, chlorku sodu, krzemionki, glinu, wapnia, magnezu, żelaza –
  badanie wykonywane zgodnie z normą PN-88/C-84002.

Badany obiekt – wodorotlenek potasu


Badany parametr i metoda badania:
 • oznaczanie % wodorotlenku, zawartości: węglanu potasowego, siarczanów, chlorku, krzemionki, wapnia, magnezu, żelaza, metali ciężkich w przeliczeniu na Pb2+ - PN-87/C-84039.

Badany obiekt – woda amoniakalna


Badane parametr i metoda badania:
 • oznaczanie % amoniaku, zawartości: chlorków, siarczanów, węglanów, fosforanów, wapnia, magnezu, żelaza, metali ciężkich, substancji redukujących KMnO4 i pozostałości po odparowaniu – badanie wykonywane metodami własnymi.

Badany obiekt – formalina


Badany parametr i metoda badania:
 • oznaczanie % aldehydu mrówkowego, gęstości, zawartości: kwasów organicznych, chlorków, siarczanów, metali ciężkich, żelaza i pozostałości po prażeniu
  – badanie wykonywane metodami własnymi.

Badany obiekt  – paliwa stałe, węgiel kamienny


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczenie zawartości wilgoci całkowitej – badanie wykonywane metodą wagową; metoda akredytowana, nr certyfikatu AB 790,
 • oznaczenie zawartości wilgoci w próbce analitycznej – badanie wykonywane metodą wagową; metoda akredytowana, nr certyfikatu AB 790,
 • oznaczenie zawartości węgla całkowitego – badanie wykonywane metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR; metoda akredytowana, nr certyfikatu AB 790,
 • oznaczenie zawartości popiołu – badanie wykonywane metodą wagową; metoda akredytowana, nr certyfikatu AB 790,
 • oznaczanie zawartości metali – badanie wykonywane metodą ASA,
 • oznaczanie zawartości arsenu – badanie wykonywane metodą własną, opartą na normie PN-81/C-04511,
 • oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej – badanie wykonywane metodą spalania w bombie kalorymetrycznej zgodnie z normą PN ISO 1928:2002,
 • oznaczanie zawartości siarki – badanie wykonywane zgodnie z normą PN-G-04584:2001.

Badany obiekt – popioły lotne, pyły opadowe, osady ściekowe i różnorodne produkty


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczanie zawartości metali – badanie wykonywane metodą ASA,
 • oznaczanie zawartości arsenu – badanie wykonywane metodą własną, opartą na normie PN-81/C-04511.

Badany obiekt – produkty różne


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczanie zawartości oleju: spektrofotometria absorpcyjna w podczerwieni – badanie wykonywane metodą własną na bazie normy PN-77-04108/01,
 • oznaczanie temperatury krzepnięcia
  – badanie wykonywane metodą własną  na bazie normy PN-55/C-04016,
 • oznaczanie temperatury topnienia, wrzenia, płynięcia – badanie wykonywane zgodnie z normą PN-ISO 3016,
 • oznaczanie temperatury zamarzania, lepkości cieczy, gęstość produktów ciekłych
  – badanie wykonywane zgodnie z normą PN-92/C-04504.
 

Badany obiekt – farby i lakiery


Badane parametry i metody badania:
 • oznaczanie temperatury zapłonu – badanie wykonywane metodą zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa wg normy PN-EN ISO 27194.
 

Badany obiekt – płyny chłodnicze i płyny do mycia szyb


Badane parametry i metoda badania:
 • oznaczanie zawartości metanolu, etanolu, izopropanolu i glikolu – badanie wykonywane metodą chromatografii gazowej.

Badany obiekt – alkohol spożywczy


Badane parametry i metoda badania:
 • oznaczanie zawartości metanolu i innych zanieczyszczeń  w alkoholach spożywczych metodą chromatografii gazowej GC i/lub GC/MS. 

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja ogólna: Centrum Badań i Analiz

tel. +48 14 637 49 04

fax +48 14 637 40 69

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.