Relacje inwestorskie

8

2015

Raport bieżący 8/2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego przeprowadzenie przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za lata obrotowe 2015 i 2016.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51. KPMG Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458. 

KPMG Audyt Sp. z o. o. dokonywała:
- przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2012, 2013 i 2014,
- badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2012, 2013 i 2014.
- przeglądu półrocznych oraz badania rocznych pakietów konsolidacyjnych za okres 2012 – 2014.

KPMG Audyt Sp. z o. o. w latach 2013 – 2014 dokonała również weryfikacji rozliczenia nabycia udziałów senegalskiej spółki African Investment Group S.A. (AFRIG S.A.).

Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi Spółki zgody na zawarcie aneksu - obejmującego kolejne dwa lata obrotowe tj. 2015 i 2016 – do aktualnie obowiązującej umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o. na badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.