Relacje inwestorskie

12

2011

Raport bieżący nr 12/2011

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. (Kupujący/Emitent) podpisał z Compagnie des Phosphates de Gafsa Tunezja (Sprzedający) umowę na zakup fosforytów (Umowa). 

Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 63 576 tys. zł.
Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest wymieniona powyżej Umowa. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Emitenta fosforytów pochodzenia tunezyjskiego. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31 marca 2011 r. Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 34 063 tys. zł.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczacą - łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 30.09.2010 r. kapitały własne Z.Ch. "Police" S.A. wynosiły 511.739 tys. zł). 

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.