Relacje inwestorskie

13

2011

Raport bieżący nr 13/2011

Zawarcie znaczacej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2011 r. Z. Ch. "Police" S.A. (Kupujący / Emitent) zawarły z Eramet Titanium & Iron AS Norwegia (Sprzedający) umowę na zakup szlaki tytanowej (Umowa). 

Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31.12.2012r. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Emitenta szlaki tytanowej. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 67 921 tys. zł. 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro. 

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z. Ch. "Police" S.A. 
(na dzień 30.09.2010 r. kapitały własne Z. Ch. „Police” S.A. wynosiły 511.739 tys. zł). 

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.