Relacje inwestorskie

75

2010

Raport bieżący nr 75/2010

Prolongata terminu spłaty pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 68/2010 z dnia 03.11.2010 r. Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. (Emitent, Spółka) informuje o dokonaniu w dniu 25.11.2010 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia (notyfikacji) Planu restrukturyzacji do Komisji Europejskiej oraz o zawarciu w dniu dzisiejszym z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Aneksu prolongującego na dzień 31.12.2011 roku termin spłaty pożyczki w kwocie 150 mln zł udzielonej w ramach pomocy publicznej na ratowanie.

Jednocześnie, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 73/2010 Zarząd Emitenta informuje, że przekazał do banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) potwierdzenie prolongaty terminu spłaty kapitału pożyczki z ARP S.A., spełniając niniejszym warunek wynikający z podpisanego w dniu 19.11.2010 roku Aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 80 mln zł, zawartej w dniu 28.06.1996 roku. Spełnienie powyższego warunku przedłużyło termin spłaty udzielonego przez Bank kredytu do dnia 15 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.