Relacje inwestorskie

2

2009

Raport bieżący 2/2009

Informacja dotycząca kwoty rozliczenia oraz wyceny otwartych pozycji zabezpieczających instrumentów finansowych 

Podstawa prawna: Inne uregulowania 
Realizując politykę rzetelnego informowania rynku o zdarzeniach zachodzących w Spółce i jej otoczeniu (w tym wypełniając rekomendacje wprowadzonych przez GPW zasad corporate governance w zakresie zapewnienia efektywnego dostępu do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania) Zarząd Z.Ch. Police (Spółka) wyjaśnia co następuje. Kontrakty terminowe (w tym opcje walutowe) zawierane były przez Spółkę w ramach polityki zabezpieczeń różnicy kursu walutowego pary EUR/PLN. 

Stosowanie tego typu zabezpieczeń jest powszechnie przyjęte przez podmioty narażone na ryzyko wahań kursów walutowych, w związku z czym można uznać to za normalną praktykę rynkową. Otwarte pozycje kontraktów walutowych nie wpływają w istotny sposób na bieżącą sytuację finansową Spółki (płynność finansową). W roku 2008, jak i 2009 - do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka nie była zmuszona do wcześniejszego zamykania poszczególnych pozycji ze stratą. Zarząd Z.Ch. Police informuje, iż łączna wartość instrumentów zabezpieczających (opcji i forwardów) przypadających do rozliczenia w roku 2009 nie przekracza, globalnej wartości ekspozycji walutowej netto Spółki na 2009 rok. Wynik na transakcjach zabezpieczających rozliczonych do dnia 31 grudnia 2008 r. był dodatni i nieistotny z punktu widzenia skali działalności Z.Ch. Police S.A. (7.900 tys zł przy 1.275.659 tys zł kapitałów własnych Spółki wykazanych na dzień 30 września 2008 r.). Kontrakty walutowe zawierane były w długiej perspektywie czasowej (trzyletni horyzont zabezpieczeń wdrożony dla pary walutowej EUR/PLN). Wartość kontraktów o terminie zapadalności przypadającym w okresie I kwartału 2009 r. wynosi 18 % ogólnej wartości kontraktów walutowych. Z uwagi na długi okres zapadalności, kontrakty walutowe pomimo przejściowej ujemnej wyceny mogą w przyszłości przynieść dodatni wynik finansowy. Niezależnie od powyższego posiadane otwarte pozycje kontraktów walutowych wpłyną na rachunkowy (księgowy) wynik finansowy Spółki. Wynika to stąd, iż pomimo braku faktycznych przepływów finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r., zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, wycena instrumentów finansowych dokonana na dzień 31 grudnia 2008 r. znajdzie odzwierciedlenie w księgach rachunkowych Z.Ch. Police S.A. i obciąży wynik finansowy. Podkreślić jednak należy, iż wycena ta ma jedynie charakter rachunkowy i wpłynie na wynik w ujęciu księgowym. W zakresie identyfikacji kosztów Spółka stosuje zasadę, zgodnie z którą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego. Znaczy to, że przychody i koszty związane z niezrealizowanymi instrumentami finansowymi ujmowane są w okresach, w których powstały – w przypadku rocznego sprawozdania finansowego (w odniesieniu do otwartych pozycji) – koszty ujęte zostaną na dzień 31 grudnia 2008 r. W związku z powyższym ujemna wycena instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r. obciąży wynik finansowy za rok obrotowy 2008 pomimo, iż w sytuacji zmiany kursu wymiany EUR/PLN może nie dojść do rzeczywistego poniesienia tychże kosztów. Wartość bankowej wyceny wszystkich otwartych pozycji zabezpieczających instrumentów finansowych dokonanej na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła (-) 124,8 mln zł (w tym posiadanych opcji walutowych wg. fixingu NBP (-) 101,3 mln zł). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.