Relacje inwestorskie

24

2015

Raport bieżący 24/2015

Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 


Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Kupujący”) informuje, że w dniu 23 września 2015 roku roku Emitent zawarł z PST PGNiG Sales & Trading GmbH z siedzibą w Monachium, Niemcy (dalej: „Sprzedający”), umowę dot. dostaw paliwa gazowego (dalej: „Umowa”). 

Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 214.000.000,00 zł. Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona Umowa. 

Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy wynosi ok. 160.000.000,00 zł. Umowa reguluje warunki sprzedaży Emitentowi paliwa gazowego w okresie od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – Umowa oraz łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z PST PGNiG Sales & Trading GmbH w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.