Relacje inwestorskie

5

2015

Raport bieżący 5/2015

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.; „Ustawa o ofercie”), przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2015 .

Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało w/w raportem opóźnione jest następująca:

"Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż dnia 26 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji pn. „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą”.

Powyższe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w Planie Działalności Inwestycyjnej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na rok 2015 oraz przyjęte przez Grupę Azoty S.A. w dokumencie pod nazwą „Strategia Grupa Azoty 2014-2020 Operacjonalizacja”. 

Otwarcie zadania inwestycyjnego jest działaniem zmierzającym do zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w propylen jako kluczowy surowiec do produkcji alkoholi oxo, który umożliwi również otwarcie nowych kierunków rozwoju dzięki szerokim możliwościom przerobu propylenu.

Budżet zadania powyższej inwestycji wynosi 1 675 000 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt pięć milionów złotych netto). 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).”

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.