Relacje inwestorskie

62

2009

Raport bieżący nr 62/2009

Zmiana porządku obrad NWZ Z.Ch. "Police" S.A. na żądanie akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. zwołanego na dzień 11.01.2010 r. (Raport bieżący nr 60/2009 z dnia 10.12.2009 r.) dokonanego na żądanie akcjonariusza - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP).
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2010 r.:
W dniu 11 grudnia 2009 r. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. otrzymały od Akcjonariusza - Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., reprezentującego 8,81% kapitału zakładowego, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Police” S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2010 r., punktu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Spełniając żądanie Akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2009 r., zostaje dodany punkt nr 7 „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowy punkt 7 otrzymuje numer 8.
Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A., zwołanego na dzień 11 stycznia 2010 r.:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej z przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych na Członków Zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do kwoty 225 mln zł oraz ustanowienia trzech zastawów rejestrowych na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie do zmiany porządku obrad.
Zmianę porządku obrad Walnego Zgromadzenia ARP uzasadniała przewidywanym działaniem, mającym na celu wprowadzenie do organu nadzorującego Z.Ch. "Police" S.A. przedstawiciela Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Jest to podyktowane zarówno zaangażowaniem ARP SA w wielkości 8,81% na poziomie equity jak i prowadzonymi obecnie pracami związanymi z udzieleniem Spółce "pomocy publicznej na ratowanie", czego konsekwencją może być wpłata do Spółki znacznych środków będących w gestii ARP SA.

W załączniku projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazany przez akcjonariusza - Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.