Relacje inwestorskie

48

2007

Raport bieżący 48/2007

Zawarcie umowy znaczącej z Automatika Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o. o. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 r. Z. Ch. "Police" S.A. zawarły umowę (Umowa) ze spółką zależną Automatika Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o. o.. (Spółka zależna w której Emitent posiada 100% udziałów).

Po zawarciu Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze Spółką zależną od opublikowania ostatniego raportu bieżącego o zawarciu znaczącej umowy z tą Spółką z dnia 20.02.2007 r. wynosi 90.889 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 21 grudnia 2007 r. pomiędzy Z. Ch. "Police" S.A., a Automatika Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o. o. umowa ramowa na wykonywanie prac w branży automatyki.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony z dziewięciomiesięcznym okresem wypowiedzenia i zastępuje umowę ramową zawartą w dniu 19 lutego 2007 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2007 z dnia 20.02.2007 r.

Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat wynosi 90.815 tys. zł (wartość ustalono na podstawie wartości usług realizowanych w latach ubiegłych).
Umowa przewiduje karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron w kwocie 1.000 tys złotych 
Usługi w ramach umowy realizowane będą na podstawie zleceń jednostkowych. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą - łączna wartość umów zawartych po opublokowaniu ostatniego raportu bieżącego dotyczącego umów zawartych przez Emitenta z Automatika Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o. o., jak również samoistna szacunkowa wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z. Ch. "Police" S.A. (na dzień 30 września 2007 r. kapitały własne Z. Ch. „Police” S.A. wynosiły 776.959 tys. zł)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.