Relacje inwestorskie

46

2007

Raport bieżący 46/2007

Zawarcie umowy znaczącej z Centrum Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o. o.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 grudnia 2007 r. otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę (Umowa) zawartą przez Z. Ch. "Police" S.A. ze spółką zależną Centrum Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o. o. (Spółka zależna w której Emitent posiada 100% udziałów).

Ww. Umowa jest drugą na przestrzeni 2007 r. umową ramową zawartą z tą Spółką zależną. Po zawarciu Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze Spółką zależną w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 182.062 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 4 grudnia 2007 r. pomiędzy Z. Ch. "Police" S.A., a Centrum Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o. o. umowa ramowa na wykonywanie prac w branży elektrycznej.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia i zastępuje umowę ramową zawartą w dniu 15 lutego 2007 r. Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat wynosi 119.628 tys. zł (wartość ustalono na podstawie wartości usług realizowanych w latach ubiegłych).
Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub równowartość w złotych kwoty 200.000 euro.
Usługi w ramach umowy realizowane będą na podstawie zleceń jednostkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą - łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta z Centrum Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o. o., jak również samoistna szacunkowa wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z. Ch. "Police" S.A. (na dzień 30 września 2007 r. kapitały własne Z. Ch. „Police” S.A. wynosiły 776.959 tys. zł)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.