Relacje inwestorskie

7

2015

Raport bieżący 7/2015

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 30 marca 2015 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2014 rok w wysokości 82 677 014,09 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych, dziewięć groszy) w następujący sposób:

  • kwotę 42 000 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,56 zł na jedną akcję,
  • kwotę 40 677 014,09 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.