Relacje inwestorskie

39

2007

Raport bieżący 39/2007

Dopuszczenie akcji pracowniczych do obrotu giełdowego i ustalenie daty pierwszego notowania.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie paragrafu 34 ustęp 1 punkt 2) i punkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. z siedzibą w Policach (Spółka) informuje, że w związku z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu w następstwie asymilacji 8 999 207 akcji Spółki, o którym mowa w Raporcie bieżącym Spółki Nr 37/2007, w dniu 10.09.2007r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) następującą decyzję dopuszczenia akcji Spółki do obrotu:
Uchwała Nr 697/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 września 2007r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Zakady Chemiczne „POLICE” S.A.

Paragraf 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z paragrafem 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 8.999.207 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLZCPLC00051”.

Paragraf 2

Na podstawie paragrafu 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 17 września 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., o których mowa w paragrafie 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 września 2007r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym.

Paragraf 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.