Relacje inwestorskie

80

2010

Raport bieżący nr 80/2010

Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej

Podstawa prawna: Art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16.12.2010 r. otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę w dniu 15.12.2010 r. umowy z ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na sprzedaż energii elektrycznej (Umowa).

Umowa dotyczy sprzedaży przez ENEA S.A na rzecz Emitenta energii elektrycznej w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi 55 921,86 tys. zł.
Umowa przewiduje iż strona, która odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jej stronie, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (kapitał własny Emitenta na dzień 30.09.2010 r. wynosił 511,7 mln zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z poźn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.