Relacje inwestorskie

03

07/2017

ZWZ 03.07.2017

Uchwały ZWZ podjęte w dn. 03.07.2016

UCHWAŁA NR 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 LIPCA 2017 ROKU

W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKIDziałając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ----------------------------


uchwala, co następuje:


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Krzysztofa Jałosińskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.


W głosowaniu tajnym udział wzięło 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym:---------------------


ogółem: 59.867.333 głosów, ------------------------------------

głosów „za” 53.259.356 głosów, ------------------------------------

głosów „przeciw”: 11 głosów, ----------------------------------------------

głosów „wstrzymujących się”: 6.607.966 głosów. -------------------------------------
UCHWAŁA NR 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 LIPCA 2017 ROKU

W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKIDziałając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ----------------------------


uchwala, co następuje:


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Wojciecha Narucia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu. -----------


W głosowaniu tajnym udział wzięło 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 79,82 % kapitału


zakładowego, z których oddano 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym:---------------------


ogółem: 59.867.333 głosów, ------------------------------------

głosów „za” 53.259.356 głosów, ------------------------------------

głosów „przeciw”: 11 głosów, ----------------------------------------------

głosów „wstrzymujących się”: 6.607.966 głosów. -------------------------------------
UCHWAŁA NR 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 LIPCA 2017 ROKU

W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKIDziałając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ----------------------------


uchwala, co następuje:


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Rafała Kuźmiczonka roszczeń

o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.


W głosowaniu tajnym udział wzięło 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym:---------------------


ogółem: 59.867.333 głosów, ------------------------------------

głosów „za” 53.259.356 głosów, ------------------------------------

głosów „przeciw”: 11 głosów, ----------------------------------------------

głosów „wstrzymujących się”: 6.607.966 głosów. -------------------------------------
UCHWAŁA NR 36 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 LIPCA 2017 ROKU

W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI


Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ----------------------------


uchwala, co następuje:


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pani Anny Podolak roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Nią Spółce przy sprawowaniu zarządu. -------------


W głosowaniu tajnym udział wzięło 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym:---------------------


ogółem: 59.867.333 głosów, ------------------------------------

głosów „za” 53.259.356 głosów, ------------------------------------

głosów „przeciw”: 11 głosów, ----------------------------------------------

głosów „wstrzymujących się”: 6.607.966 głosów. -------------------------------------
UCHWAŁA NR 37 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 LIPCA 2017 ROKU

W SPRAWIE UZNANIA WYNIKU WCZEŚNIEJSZEGO GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD

WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZA NIEWAŻNY

I W SPRAWIE POWTÓRZENIA GŁOSOWANIA


§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powtórzyć głosowanie nad uchwałą w sprawie dochodzenia w stosunku do Pana Wojciecha Narucia roszczeń o naprawieniu szkód wyrządzonych przez niego spółce przy sprawowaniu zarządu, wobec faktu nieuprawnionego uczestniczenia Pana Wojciecha Narucia we wcześniejszym głosowaniu w tej sprawie. ---------


§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia uznać wynik wcześniejszego głosowania nad uchwałą w sprawie dochodzenia w stosunku do Pana Wojciecha Narucia roszczeń o naprawieniu szkód wyrządzonych przez niego spółce przy sprawowaniu zarządu, za nieważny. ----------------------

------------------------------------------------------------------------------


W głosowaniu jawnym udział wzięło 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym:---------------------


ogółem: 59.867.333 głosów, ------------------------------------

głosów „za” 59.867.322 głosów, ------------------------------------


głosów „przeciw”: 0 głosów, ------------------------------------------------

głosów „wstrzymujących się”: 11 głosów. ----------------------------------------------UCHWAŁA NR 38 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 LIPCA 2017 ROKU

W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKIDziałając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ----------------------------


uchwala, co następuje:


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Wojciecha Narucia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu. -----------


W głosowaniu tajnym udział wzięło 59.867.323 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.867.323 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, w tym:-------------------


ogółem: 59.867.323 głosów, ------------------------------------

głosów „za” 53.259.356 głosów, ------------------------------------

głosów „przeciw”: 1 głos, ---------------------------------------------------

głosów „wstrzymujących się”: 6.607.966 głosów. -------------------------------------UCHWAŁA NR 39 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 03 LIPCA 2017 ROKU

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACHZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 19) Statutu Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------------------------

uchwala, co następuje


§ 1

Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.: 1. Dotychczasową treść § 3 ujmuje się w ustęp pierwszy, po którym dodaje się nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 – 5 o następującym brzmieniu:


„2. Ilekroć postanowienia niniejszego Statutu posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”,

„aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości.

  1. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

  2. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do wartości przedmiotu czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku – jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.

  3. Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.”


 1. W § 5 (specyfikacja przedmiotu działalności) skreśla się punkty: 3), 4), 10), 12), 41), 43), 44), 45), 46), 47), 50), 51), 52), 53), 54), 56), 59), 67), 76), 77) w dotychczasowym następującym brzmieniu:


„3) 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji,

4) 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu,

10) 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

12) 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

41) 46.11.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

 1. 46.18.Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

 2. 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju,

 3. 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

 4. 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

 5. 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

 1. 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

 2. 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 3. 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

 4. 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

 5. 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

56) 49.50.B - transport rurociągowy pozostałych towarów,


59) 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

67) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

 1. 63.12.Z - działalność portali internetowych,

 2. 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,”


 1. Dotychczasową treść § 16 ujmuje się w ustęp pierwszy, po którym dodaje się nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 3

o następującym brzmieniu:


„2. W przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Zarządu w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Rady Nadzorczej w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  1. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.”


 1. Dotychczasowa treść § 19 ust. 2 w brzmieniu:


„2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

 1. przyjęcie regulaminu Zarządu,

 2. przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,

 3. przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

 4. tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,

 5. powołanie prokurenta,

 6. zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 pkt

8) Statutu,

 1. emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz kompetencji Rady Nadzorczej określonej w § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu,

 2. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

 3. przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,

 4. przyjęcie sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

 5. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiekolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 5) i 7) Statutu,

 6. rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8), 9) i 10) Statutu,

 7. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego


Zgromadzenia.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

 1. przyjęcie regulaminu Zarządu,

 2. przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,

 3. przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

 4. tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,

 5. powołanie prokurenta,

 6. zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów,

 7. emisja obligacji,

 8. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

 9. przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,

 10. przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

 11. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiekolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, wyłączając zaciąganie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,

 12. rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

 13. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”


 1. Skreśla się dotychczasową treść § 20 w brzmieniu:


„1. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

o których mowa w § 19 ust. 2 pkt. 8).

2. W przypadku zamiaru rozpoczęcia zadania inwestycyjnego lub modernizacji, w wyniku których nastąpi zmiana wartości danego składnika wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych w kwocie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, nie ujętych w planach rzeczowo- finansowych Spółki na dany rok, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zadania inwestycyjnego lub modernizacji wraz z uzasadnieniem.”


 1. Dotychczasowa treść § 21 ust. 3 w brzmieniu:


„Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Członek Zarządu musi spełniać wymogi przewidziane dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”


 1. Dotychczasowa treść § 22 ust. 1 w brzmieniu:


„Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”


 1. Dotychczasowa treść § 23 ust. 3 w brzmieniu:


„Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 21 ust. 3.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Kandydatem na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki może być osoba spełniająca wymogi, o których mowa w § 21 ust. 3.”


 1. Dotychczasowa treść § 23 ust. 7 w brzmieniu:


„Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.” 1. Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 w brzmieniu:


„Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”


 1. Dotychczasowa treść § 26 w brzmieniu


„Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

 1. zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,

 2. zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,

 3. wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie, o której mowa w pkt 1).”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Z członkiem Zarządu wybranym przez pracowników Spółki, pozostającym w stosunku zatrudnienia na stanowisku niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji zarządczych, po powołaniu do składu Zarządu, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania. W ramach dotychczasowego stosunku pracy, na wniosek tego pracownika Spółka udziela mu urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki.”


 1. Dotychczasowa treść § 27 ust. 2 w brzmieniu:


„Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1 lub Prezes Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.” 1. Skreśla się dotychczasową treść § 28 w brzmieniu:


„Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.” 1. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 2) w brzmieniu:


„ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,”


otrzymuje nowe brzmienie:„ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,”


 1. W § 30 ust. 1 po punkcie 4) dodaje się nowy punkt 4a) w brzmieniu:


„ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego stałego wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.” 1. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 21) w brzmieniu:


„uchwalanie regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o których mowa w § 34 Statutu.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników,”


oraz dodaje się po nim nowe punkty, w brzmieniu następującym:


„22) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania obejmującego ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę w okresie sprawozdawczym standardów ładu korporacyjnego, w szczególności obowiązków informacyjnych, określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązujących przepisach prawa,

23) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzania oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.”


 1. Dotychczasowa treść § 30 ust. 2 w brzmieniu:


„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

 1. nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,

 2. rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

 3. nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

 4. rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,


 1. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług,

o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

 1. przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,

 2. wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

 3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz emisję obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką przekracza 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych,

 4. zaciąganie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących rocznych planach rzeczowo-finansowych, przekracza kwotę

6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych,

 1. zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Jeżeli suma dokonanych w ciągu roku przez Spółkę darowizn bądź zwolnień z długu przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej

20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,

 1. założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,

 2. utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,

 3. wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

  1. zmiany Statutu lub umowy spółki,

  2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

  3. połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

  4. zbycia akcji lub udziałów spółki,

  5. nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,

  6. rozwiązania i likwidacji spółki,

 4. nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia,

 5. zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,

 6. zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,

 7. zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

  1. zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

  2. zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

  3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

 8. udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce.”


otrzymuje nowe brzmienie:„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

 1. nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego,

 2. dokonanie każdej innej czynności prawnej, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych z wyłączeniem:

  1. czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo - finansowych,

  2. zaciągania zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,

  3. umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji,

 3. zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza

20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki,

 1. zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,

 2. zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

 3. akceptacja okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,

 4. założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,

 5. utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,

 6. wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

  1. zmiany Statutu lub umowy spółki,

  2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

  3. połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

  4. zbycia akcji lub udziałów spółki,

  5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości,

  6. rozwiązania i likwidacji spółki,

 7. zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki.” 1. W § 30 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:


„Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem zgody Walnego Zgromadzenia.”


 1. Dotychczasowa treść § 32 w brzmieniu:


„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień § 34 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

 2. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu.

 3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

 1. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi.

 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

 3. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

 4. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną albo spółkę dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.”


 1. Dotychczasowa treść § 33 w brzmieniu:


„Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.”


otrzymuje nowe brzmienie:„Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.”


 1. Skreśla się dotychczasową treść § 38 ust. 2 w brzmieniu:


„W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”


 1. Dotychczasowa treść § 38 ust. 4 w brzmieniu:


„Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.”


 1. Skreśla się dotychczasową treść § 38 ust. 5 i 6 w brzmieniu:


„5.

Ra

da Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przeprowadzać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z poszanowaniem właściwych przepisów prawa. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

6.

Uc hwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 5 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”


 1. Dotychczasowa treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:


„Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.”


otrzymuje nowe brzmienie:


„Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego członka Zarządu i Spółkę.


Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.”


 1. Dotychczasowa treść § 49 w brzmieniu:


„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

 2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

 3. podział zysku lub pokrycie straty,

 4. ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,

 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości,

 6. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu,

 7. ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

 8. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

 9. wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego

o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,

 1. wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

 2. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

 3. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,

 4. emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,

 5. przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

 6. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

 7. użycie kapitału zapasowego,

 8. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

 9. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

 10. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

 11. rozwiązanie i likwidacja Spółki,

 12. rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt. 8) i 19),

 13. zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 34 Statutu,

 14. uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.”


otrzymuje nowe brzmienie:„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

 2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

 3. podział zysku lub pokrycie straty,

 4. ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,

 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z Ustawy o rachunkowości,

 6. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu,

 7. ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

 8. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

 9. wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:

  1. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,

  2. nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych,

  3. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,

  4. objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,

 10. ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,

 11. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

 12. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,

 13. emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,

 14. przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

 15. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

 16. użycie kapitału zapasowego,

 17. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

 18. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

 19. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

 20. rozwiązanie i likwidacja Spółki,

 21. rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt. 8), 20), 22), 23),

 22. zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 34 Statutu,

 23. uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,

 24. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

 25. określenie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.” 1. Dotychczasową treść § 54 ujmuje się w ustęp pierwszy, po którym dodaje się nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 – 3

o następującym brzmieniu:


„2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

3. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego zgromadzenia.”


 1. Dotychczasowa treść § 55 pkt 1) w brzmieniu:


„sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,”


otrzymuje nowe brzmienie:


„sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,”


 1. W § 55 po pkt. 8) dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:


„opracowywać i przedkładać Radzie Nadzorczej roczne plany rzeczowo – finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie, o których mowa w §19 ust. 2 pkt 8.”


 1. Dotychczasowa treść § 58 w brzmieniu:


„1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

 1. Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wywieszenia w siedzibie Spółki ogłoszenia w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników nie dotyczy zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowane są w sposób określony w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.

 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej Spółki treść powziętych przez Walne Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji,

z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o zgłoszonych sprzeciwach.

 1. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.”otrzymuje nowe brzmienie:


„W przypadkach wymaganych przepisami prawa, Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.”§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

 1. zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),

 2. wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu,

 3. zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonanym uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.W głosowaniu jawnym udział wzięło 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 79,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 59.867.333 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym:---------------------


ogółem: 59.867.333 głosów, ------------------------------------

głosów „za” 59.867.322 głosów, ------------------------------------

głosów „przeciw”: 0 głosów, ------------------------------------------------

głosów „wstrzymujących się”: 11 głosów. ----------------------------------------------Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.