Relacje inwestorskie

16

05/2017

ZWZ 12.06.2017

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 41 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, zwołuje na dzień 12 czerwca 2017 roku na godz. 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
  1. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu;
  2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.;
  3. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę w roku 2016;
  4. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  5. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2016 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu Spółki: Pana Krzysztofa Jałosińskiego, Pana Wojciecha Narucia, Pana Rafała Kuźmiczonka i Panią Annę Podolak.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje w sprawie proponowanych zmian Statutu przedstawiono w ostatniej cześć niniejszego ogłoszenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, co następuje

I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później, niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2017 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72010 Police.

II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72010 Police.

III. Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną jako załącznik na dedykowany adres mailowy walne.police@grupaazoty.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, obok dokładnego oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 27 maja 2017 roku (record date). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 16 maja 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (record date), tj. nie później niż w dniu 29 maja 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

IX. Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podkreśla, iż do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 roku uprawnione będą osoby, które:
  • były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (record date), tj. w dniu 27 maja 2017 roku oraz te, które:
  • zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 16 maja 2017 r. i nie później niż w dniu 29 maja 2017 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach (72-010) przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu, pokój 137 w Biurowcu Głównym) w dniach 07, 08, 09 czerwca 2017 roku w godz. 09.00. – 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com

XI. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu odbywać się będą przy użyciu kart chip. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem obrad.

XIII. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com

***

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje proponowane w ramach punktu 15 porządku obrad zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

1. Dotychczasową treść § 3 proponuje się ująć w ustęp pierwszy, po którym proponuje się dodać nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 – 5 o następującym brzmieniu:

2. Ilekroć postanowienia niniejszego Statutu posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”, „aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości.

3. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

4. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do wartości przedmiotu czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku – jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.

5. Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.

II. W § 5 (specyfikacja przedmiotu działalności) proponuje się skreślić punkty: 3, 4, 10, 12, 21, 23, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 67, 76, 77 w dotychczasowym następującym brzmieniu:

3) 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji,
4) 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu, 10) 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
12) 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
21) 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
23) 35.23 Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
41) 46.11.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
43) 46.18.Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
44) 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju,
45) 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
46) 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
47) 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
50) 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
51) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
52) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
53) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
54) 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
55) 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
56) 49.50.B - transport rurociągowy pozostałych towarów,
59) 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
67) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
76) 63.12.Z - działalność portali internetowych,
77) 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

III. Dotychczasową treść § 16 proponuje się ująć w ustęp pierwszy, po którym proponuje się dodać nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 – 3 o następującym brzmieniu:

2. W przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Zarządu w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Rady Nadzorczej w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

IV. Dotychczasową treść § 19 ust. 2 w brzmieniu:

2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
2) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,
3) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
4) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,
5) powołanie prokurenta,
6) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu,
7) emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz kompetencji Rady Nadzorczej określonej w § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu,
8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
10) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
11) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiekolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 5) i 7) Statutu,
12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8), 9) i 10) Statutu,
13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
2) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,
3) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
4) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,
5) powołanie prokurenta,
6) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów,
7) emisja obligacji,
8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
10) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
11) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiekolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, wyłączając zaciąganie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,
12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

V. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 20 w brzmieniu:

1. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt. 8).

2. W przypadku zamiaru rozpoczęcia zadania inwestycyjnego lub modernizacji, w wyniku których nastąpi zmiana wartości danego składnika wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych w kwocie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, nie ujętych w planach rzeczowo-finansowych Spółki na dany rok, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zadania inwestycyjnego lub modernizacji wraz z uzasadnieniem.

VI. Dotychczasową treść § 21 ust. 3 w brzmieniu:

Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Członek Zarządu musi spełniać wymogi przewidziane dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

VII. Dotychczasową treść § 22 ust. 1 w brzmieniu:

Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

VIII. Dotychczasową treść § 23 ust. 3 w brzmieniu:

Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 21 ust. 3.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Kandydatem na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki może być osoba spełniająca wymogi, o których mowa w § 21 ust. 3.

IX. Dotychczasową treść § 23 ust. 7 w brzmieniu:

Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

X. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 23 ust. 8 i 9 w brzmieniu:

8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 24.
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.
3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
3.a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
3.b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
3.c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
3.d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
3.e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
3.f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
3.g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
3.h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
3.i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
4.a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
4.b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
4.c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6) i 7).
6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
8) W przypadku uzyskania przez kandydatów największej równej ilości głosów przystępuję się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczą kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą równą ilość głosów.
9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8).
10) Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników w drugiej turze wyborów uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania w drugiej turze jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.
11) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
12) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
13) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 25.

XI. Dotychczasową treść § 24 ust. 3 o treści:

Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

proponuje się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

XII. Dotychczasową treść § 26 w brzmieniu

Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:
1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie, o której mowa w pkt 1).


proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Z członkiem Zarządu wybranym przez pracowników Spółki, pozostającym w stosunku zatrudnienia na stanowisku niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji zarządczych, po powołaniu do składu Zarządu, Spółka zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania. W ramach dotychczasowego stosunku pracy, na wniosek tego pracownika Spółka udziela mu urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki.

XIII. Dotychczasową treść § 27 ust. 2 w brzmieniu:

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1 lub Prezes Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.

XIV. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 28 w brzmieniu:

Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.

XV. Dotychczasową treść § 30 ust. 1 pkt. 2 w brzmieniu:

ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

XVI. W § 30 ust. 1 proponuje się zmodyfikować dotychczasową treść pkt. 21 w brzmieniu:

uchwalanie regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o których mowa w § 34 Statutu.

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników,

oraz dodać po nim nowe punkty, w brzmieniu następującym:

22) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania obejmującego ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę w okresie sprawozdawczym standardów ładu korporacyjnego, w szczególności obowiązków informacyjnych, określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązujących przepisach prawa,
23) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzania oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

XVII. Dotychczasową treść § 30 ust. 2 w brzmieniu:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,
2) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
4) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
6) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,
7) wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
8) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz emisję obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką przekracza 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych,
9) zaciąganie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących rocznych planach rzeczowo-finansowych, przekracza kwotę 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych,
10) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Jeżeli suma dokonanych w ciągu roku przez Spółkę darowizn bądź zwolnień z długu przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,
11) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,
12) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,
13) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:
a) zmiany Statutu lub umowy spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
e) nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
f) rozwiązania i likwidacji spółki,
14) nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia,
15) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,
17) zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
18) udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego,
2) dokonanie każdej innej czynności prawnej, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych z wyłączeniem:
a) czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo - finansowych,
b) zaciągania zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,
c) umów zawieranych w zakresie zwykłej bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, takich jak sprzedaż produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakup surowców, materiałów do produkcji etc.,
3) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki,
4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
6) akceptacja okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,
7) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,
8) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,
9) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:
a) zmiany Statutu lub umowy spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości,
f) rozwiązania i likwidacji spółki,
10) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki.

XVIII. W § 30 po ustępie trzecim proponuje się dodać nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem zgody Walnego Zgromadzenia.

XIX. Dotychczasową treść § 32 w brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień § 34 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:


1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

XX. Dotychczasową treść § 33 w brzmieniu:

Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

proponuje się zmodyfikować do następującego brzmienia:

Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

XXI. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 38 ust. 2 w brzmieniu:

W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

XXII. Dotychczasową treść § 38 ust. 4 w brzmieniu:

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.

XXIII. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 38 ust. 5 i 6 w brzmieniu:

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przeprowadzać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z poszanowaniem właściwych przepisów prawa. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
6. Uchwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 5 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

XXIV. Dotychczasową treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.

proponuje się zmodyfikować do brzmienia:

Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego członka Zarządu i Spółkę. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.

XXV. Dotychczasową treść § 49 w brzmieniu:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości,
6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu,
7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
9) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,
10) wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
12) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
13) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
14) przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
15) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
16) użycie kapitału zapasowego,
17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
18) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
19) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
20) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
21) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt. 8) i 19),
22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 34 Statutu,
23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z Ustawy o rachunkowości,
6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2,
7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:
a. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
b. nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych,
c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
d. objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,
10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,
11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
12) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
13) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
14) przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
15) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
16) użycie kapitału zapasowego,
17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
18) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
19) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
20) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
21) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt. 8), 20), 22), 23),
22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 34 Statutu,
23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,
24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
25) określenie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.

XXVI. Dotychczasową treść § 54 proponuje się ująć w ustęp pierwszy, po którym proponuje się dodać nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 – 3 o następującym brzmieniu:

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki przy zastosowaniu trybu przetargu. Uchwała Walnego Zgromadzenia może określić wyjątki od tego obowiązku.

XXVII. Dotychczasową treść § 55 pkt 1 w brzmieniu:

sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,

proponuje się uzupełnić do następującego brzmienia:

sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

XXVIII. W § 55 po pkt. 8 proponuje się dodać pkt 9 w następującym brzmieniu:

opracowywać i przedkładać Radzie Nadzorczej roczne plany rzeczowo – finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie, o których mowa w §19 ust. 2 pkt 8.

XXIX. Dotychczasową treść § 58 w brzmieniu:

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wywieszenia w siedzibie Spółki ogłoszenia w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników nie dotyczy zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowane są w sposób określony w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej Spółki treść powziętych przez Walne Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o zgłoszonych sprzeciwach.
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

W przypadkach wymaganych przepisami prawa, Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

Proponuje się nadto podjąć uchwałę upoważniającą Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:
1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu,
3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonanym uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu.Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.