Relacje inwestorskie

19

2011

Raport bieżący nr 19/2011

Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną

Podstawa prawna: Art 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2011 r. Z. Ch. "Police" S.A. zawarły umowę z REMECH Grupa Remontowo – Inwestycyjna Sp. z o. o. (Umowa) – podmiotem, w którym Emitent posiada 100% udziałów.

Przedmiotem Umowy jest wykonywanie robót z zakresu gospodarki remontowej i inwestycyjnej w szeroko rozumianej branży mechanicznej i budowlanej. Umowa ma charakter ramowy. Usługi w ramach Umowy realizowane będą na podstawie zamówień jednostkowych.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia i obowiązuje od dnia 1.06.2011r. Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy na okres 5 lat wynosi 220.000 tys. zł.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. 
Umowa przewiduje kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn powstałych po którejkolwiek ze stron w wysokości 10% wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok rozliczeniowy, a w przypadku, gdy odstąpienie nastąpiło w pierwszym roku obowiązywania Umowy 100.000 tys. zł.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - szacunkowa wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z. Ch. "Police" S.A. (na dzień 31.12.2010r. kapitały własne Z. Ch. „Police” S.A. wynosiły 553.857 tys. zł)

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.