Relacje inwestorskie

3

2013

Raport bieżący nr 3/2013

Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe .

Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2013 r. Emitent zawarł z JSC "Belarusian Potash Company" z siedzibą w Mińsku, Białoruś (dalej: „Sprzedający”) umowę na zakup soli potasowej (dalej: „Umowa”). 
Umowa zawarta została na czas określony od dnia 01 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 268.000 tys. zł. Dostawy z tytułu Umowy będą realizowane w partiach około 3000 ton +/-10% każda w opcji Sprzedającego, od lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z portów na Bałtyku. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro. 

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30 września 2012 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 990.410 tys. zł). 

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.