Relacje inwestorskie

82

2010

Raport bieżący nr 82/2010

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 27.12.2010 r. Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) zawarł z Keytrade AG umowę na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych o wartości 18.250 tys. zł.

Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem i podmiotami z nim powiązanymi (Grupa Keytrade) od przekazania poprzedniego raportu bieżącego tj. od 20.04.2010 r. (raport bieżący nr 30/2010 z 20.04.2010 r.) wyniosła 67.291 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 10.05.2010 r. umowa z Keytrade AG na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych (Umowa). Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 21.455 tys. zł.
Umowa zawarta została na czas oznaczony do 30.06.2010 r.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Grupą Keytrade w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od dnia przekazania poprzedniego raportu bieżącego dotyczącego umów zawartych z tym kontrahentem przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 30.09.2010 r. kapitały własne Z.Ch. „Police” S.A. wynosiły 511.739 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.