Relacje inwestorskie

4

2013

Raport bieżący nr 4/2013

Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Zakładów Chemicznych „Police" S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2013 r. Emitent zawarł z Uralkali Trading SA z siedzibą w Lancy, Szwajcaria (dalej: „Sprzedający”) umowę na zakup soli potasowej (dalej: „Umowa”).
Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem od przekazania poprzedniego raportu bieżącego tj. od 12 kwietnia 2012 r. (raport bieżący nr 12/2012 z 12 kwietnia 2012 r.) wyniosła 179.316.236 zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona Umowa. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 01 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 142.000 tys. zł. Umowa przewiduje realizację dostaw w partiach około 3000 ton +/-10% każda w opcji Sprzedającego, od lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  z portów na Bałtyku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – Umowa, oraz łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Uralkali Trading S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od dnia przekazania ostatniego raportu bieżącego dotyczącego umów z tym kontrahentem przekracza 10% kapitałów własnych  Emitenta (na dzień 30 września 2013 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 990.410 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu – § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z  2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.