Relacje inwestorskie

48

2005

Raport bieżący 48/2005

Zmiany dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Podstawa prawna: Inne uregulowania 

Na podstawie §27 ust. 4 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Z.Ch. "Police" S.A.informuje, że uchwałą Zarządu Nr 338/IV/05 z dnia 20.12.2005 r. zmieniono Oświadczenie Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z poniżej wymienionymi punktami:

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ 

1. punkt 6 o treści: „NIE. Komentarz: Aktualnie w Spółce brak jest odrębnego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W możliwie najkrótszym czasie przewiduje się przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przy czym jego treść zależeć będzie od akcjonariuszy Spółki.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

2. punkt 8 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

3. punkt 9 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

4.punkt 10 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

5. punkt 11 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

6.punkt 12 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

7. punkt 13 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

8.punkt 14 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz Statucie Spółki”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w Statucie Spółki”; 

9. punkt 15 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

10. punkt 16 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w projektowanym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”;

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH 

11. punkt 19 o treści: „TAK. Komentarz: W Spółce przestrzegana jest przedmiotowa zasada; ponadto, członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do spełniania warunków określonych w sposób pełny i wyczerpujący w przepisie art. 18 KSH oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek. 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

12. punkt 20 o treści: „NIE. Komentarz: W Spółce, ze względu na obecny akcjonariat nie funkcjonuje instytucja „niezależnych” członków Rady Nadzorczej. Jednakże, Spółka planuje przyjęcie odpowiednich regulacji, które przewidują powołanie niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Z uwagi na fakt zmiany struktury akcjonariatu w wyniku oferty publicznej, kwestie te Spółka pozostawia do rozstrzygnięcia nowym akcjonariuszom.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „NIE. W Spółce funkcjonuje instytucja jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Walne Zgromadzenie Spółki.”; 

13.punkt 28 o treści: „NIE. Komentarz: Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, który jest, dostępny publicznie na stronie internetowej www.zchpolice.com. W Spółce ze względu na obecny akcjonariat nie funkcjonuje instytucja niezależnych członków Rady Nadzorczej. Jednakże, Spółka w statucie przewiduje powołanie jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Z uwagi na fakt zmiany struktury akcjonariatu w wyniku prowadzonej oferty publicznej, kwestie te spółka pozostawia do rozstrzygnięcia nowym akcjonariuszom. Ponadto, w Spółce istnieje system wynagradzania określony w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, wprowadzonym w Spółce zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, jedną z kompetencji Rady Nadzorczej jest wybór biegłego rewidenta. Wybór ten dokonywany jest w oparciu o przejrzyste zasady, przy uwzględnieniu kryterium wiarygodności firm audytorskich oraz warunków rynkowych.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „NIE. Komentarz: Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, który jest dostępny publicznie na stronie internetowej www.zchpolice.com W Spółce funkcjonuje instytucja jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Ponadto, w Spółce istnieje system wynagradzania określony w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, wprowadzonym w Spółce zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, jedną z kompetencji Rady Nadzorczej jest wybór biegłego rewidenta. Wybór ten dokonywany jest w oparciu o przejrzyste zasady, przy uwzględnieniu kryterium wiarygodności firm audytorskich oraz warunków rynkowych.”;

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW 

14. punkt 37 o treści: „TAK. Komentarz: Intencją Spółki jest zamieszczenie przedmiotowej zasady w Regulaminie Zarządu Spółki.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”; 

15. punkt 40 o treści: „NIE. Komentarz: Zasady i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu. Intencją Spółki jest uzupełnienie tego Regulaminu postanowieniami dotyczącymi podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarząd.”, 
otrzymuje następujące brzmienie: „TAK”.

W załączeniu przekazujemy ujednolicony tekst oświadczenia Zarządu Z.Ch. „Police” S.A


ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.