Relacje inwestorskie

33

2014

Raport bieżący 33/2014

Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad NWZ Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 8 października 2014 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2014 oraz 32/2014 z dnia 12 września 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 informuje, iż w dniu 17 września 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (dalej: „ARP S.A.”), reprezentującego 8,81% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w  porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 października 2014 roku dodatkowego punktu w brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.
Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad przedstawione przez ARP S.A.:
Powyższa propozycja rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 października 2014 roku jest związana z wykonaniem praw przysługujących ARP S.A. jako akcjonariuszowi Spółki oraz koniecznością wzmocnienia nadzoru nad pakietem akcji znajdujących się w portfelu ARP S.A. po rezygnacji Członka organu desygnowanego wcześniej przez ARP S.A.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 8 października 2014 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu, Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariusza ARP S.A., dotyczącej wprowadzonego nowego punktu 6 porządku obrad „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. 

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ponadto informuje, że na stronie internetowej Spółki www.zchpolice.grupaazoty.com znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekt uchwały i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 października 2014 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.