Relacje inwestorskie

39

2014

Raport bieżący 39/2014

Powołanie Członka Zarządu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała z dniem 29 października 2014 roku do składu Zarządu VI wspólnej kadencji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Annę Podolak.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Zarządu – Pani Anna Podolak złożyła oświadczenie, z którego wynika że jej działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Zarządu Spółki, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 133).

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.