Relacje inwestorskie

2

2010

Raport bieżący nr 2/2010

Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Z.Ch. "POLICE” S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagalnych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2010 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "POLICE” S.A. do składu Rady Nadzorczej Z.Ch. "POLICE” S.A. na wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police" S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, powołany został Pan Szymon Ruta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Szymon Ruta nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiebiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączniku.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.