Relacje inwestorskie

41

2007

Raport bieżący 41/2007

Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 20.09 2007 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 14.09.2007 przez TITANIA AS. Hauge i Dalane, Norwegia (sprzedający) umowy z Z. Ch. "Police" S.A. (kupujący) określającej warunki sprzedaży na rzecz Z. Ch. "Police" S.A. Ilmenitu TELLNES - surowca służącego do wyrobu bieli tytanowej.
Umowa zawarta został na okres pięciu lat kalendarzowych z możliwością przedłużenia na okres kolejnych pięciu lat.

Szacunkowa, łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat wynosi 125.638 tys. zł (wartość ustalono według ceny określonej w USD; do przeliczenia na złote przyjęto kurs średni NBP USD/PLN z dnia 14.09.2007 r. wynoszący 2,7254).
Dostawy będą realizowane w partiach według harmonogramu dostaw kupującego w ilościach ustalanych przez strony na każdy rok kalendarzowy.
Umowa przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą stron do pełnej wysokości szkody bezpośrednio związanej z nienależytym wykonaniem umowy.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z. Ch. "Police" S.A. (na dzień 30 czerwca 2007 r. kapitały własne Z. Ch. "Police" S.A. wynosiły 737.906 tys. zł) 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.