Relacje inwestorskie

45

2007

Raport bieżący 45/2007

Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2007 r. otrzymał podpisany przez drugą stronę Aneks nr 23 do umowy o kredyty w rachunku bieżącym zawartej w dniu 28 czerwca 1996 r. („Umowa”) pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna III Oddział w Szczecinie („Bank”), a Z. Ch. „Police” S.A . („Kredytobiorca”).

Zgodnie z umową (w treści ustalonej kolejnymi Aneksami) Bank przeznaczył do dyspozycji Z. Ch. „Police” S.A. kwotę kredytu w wysokości 55.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Termin spłaty kredytu ustalono na dzień 31.03.2008.

Aneks nr 23 wprowadza następujące zmiany:
  1. Podwyższa się kwotę kredytu z 55.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) do maksymalnej wysokości 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych),
  2. Wydłuża się termin spłaty kredytu do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Zawarcie Aneksu nr 23 powoduje, iż przekroczone zostało kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z. Ch. "Police" S.A. (na dzień 30 września 2007 r. kapitały własne Z. Ch. "Police" S.A. wynosiły 776.959 tys. zł). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.