Relacje inwestorskie

15

2011

Raport bieżący nr 15/2011

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 24.03.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) zawarł z Nitron International Corporation umowę na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych o wartości 24.236 tys. zł (Umowa).

Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła 72.132 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest Umowa wymieniona powyżej. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 30.04.2011 r.
Cała należność wynikająca z Umowy płatna jest w formie przedpłaty.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Nitron International Corporation w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 31.12.2010 r. kapitały własne Z.Ch. „Police” S.A. wynosiły 553.857 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.