Relacje inwestorskie

42

2007

Raport bieżący 42/2007

Korekta prognozy finansowej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

W związku z korzystnymi tendencjami rynkowymi oraz po uwzględnieniu aktualnego zaawansowania realizacji planu finansowego, Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. podjął decyzję o sporządzeniu korekty prognozy wyników finansowych opublikowanej w Raporcie bieżącym nr 24/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., skorygowanej raportem bieżącym nr 30/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku.
Prognozuje się osiągnięcie w 2007 r. następujących wyników finansowych: 
Przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 1.789 mln zł (poprzednio 1.742 mln zł), 
Zysku netto w wysokości 126 mln zł (poprzednio 81 mln zł).
Założenia przyjęte przy opracowaniu prognozy:
1. Podstawowe założenia makroekonomiczne:
Średni kurs walut: 
USD - 2,70 PLN 
EUR - 3,74 PLN
2. Przewidywane trendy cenowe głównych produktów Spółki: 
  • oczekiwany jest wzrost cen w segmencie nawozowym na rynku krajowym i eksportowym, a w szczególności NP oraz mocznika w eksporcie, 
  • spadek cen bieli tytanowej, 
  • utrzymanie niekorzystnych tendencji na rynku amoniaku, 
  • wzrost wolumenu sptrzedaży nawozów NPK w eksporcie.
3. Przewidywane trendy cenowe związane z kosztami: 
  • głównym czynnikiem kształtującym koszty własne sprzedaży wyrobów będzie poziom cen surowców i materiałów, a w szczególności: cena fosforytów, soli potasowej, gazu ziemnego, 
  • oczekuje się stabilizacji cen podstawowych surowców do końca bieżącego roku.
4. Najważniejszymi czynnikami ryzyka dla wykonania zakładanej prognozy są: 
  • zmiana przewidywanych trendów cenowych produktów dominującego segmentu nawozowego, 
  • dalsze umacniania się waluty krajowej względem dolara i euro, 
  • zmiana sytuacji na światowych rynkach nawozowych, 
  • wpływ rozliczeń z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podstawa przekazania informacji: § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.