Relacje inwestorskie

4

2014

Raport bieżący nr 4/2014

Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 roku otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy zawartej przez Emitenta z Uralkali Trading SA z siedzibą w Lancy, Szwajcaria (dalej: „Sprzedający”) dotyczącej zakupu soli potasowej (dalej: „Umowa”).

Umowa zawarta została na czas określony od dnia 03 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 206.000.000,00 PLN. Umowa przewiduje realizację dostaw w partiach około 3000 ton +/-10% każda w opcji Sprzedającego, od stycznia 2014 roku do grudnia 2014 roku z portów na Bałtyku. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych  Emitenta (na dzień 30 września 2013 roku kapitały własne Emitenta wynosiły 1.004.651.000,00 PLN).

Podstawa prawna przekazania raportu – § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z  2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.