Relacje inwestorskie

43

2005

Raport bieżący 43/2005

Korekta prognozy wyniku finansowego Z.Ch. "Police" S.A. na rok 2005 oraz wyniki Spółki za 10 miesięcy 2005 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne  Art. 56 ust. 1 pkt 2 

Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. w nawiązaniu do zapisu informującego o przekwalifikowaniach w ewidencji księgowej części zleceń remontowych (kosztów) na inwestycje odtworzeniowe zawartego w „pozostałych informacjach” raportu okresowego za III kwartał 2005 r. informuje, że w związku z odnotowanymi korektami wynik netto wzrósł o 5.117,1 tys. zł. 
W załączonym pliku przedstawiono dane finansowe Spółki narastająco za 10 miesięcy br. zawierające powyższe korekty. Dane prezentowane są w formacie sprawozdania - Wybrane dane finansowe - zamieszczanego w raportach kwartalnych Spółki.
W 2005 r. odnotowano niekorzystne trendy w sferze gospodarki, w której operują Z.Ch. „Police” S.A. (sygnalizowane w raporcie kwartalnym). Spadek popytu krajowego na nawozy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wymusił na Spółce wzrost sprzedaży w mniej rentownym eksporcie. Dodatkowym niekorzystnym elementem rynku krajowego jest spadek cen bieli tytanowej. 
Wzrost cen surowców spowodował ponadto wyższe koszty wytworzenia produktów. 
W efekcie zanotowano: 
1. nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do planowanego, 
2. zwiększenie kosztów wytworzenia produktów,
3. obniżenie marż,
4. spadek zysku operacyjnego.

Łączny efekt przedstawionych czynników, pozostających makroekonomicznymi warunkami brzegowymi dla Z.Ch. ”Police” S.A., okazał się niemożliwy do pełnej ich neutralizacji w zakresie kształtowania się poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. Jednakże poziom niezbędnej korekty poszczególnych parametrów jest dalece niższy, aniżeli można oczekiwać ze skali i rozmiarów czynników determinujących parametry rachunku zysków i strat. Jest on wynikiem realizacji przez Spółkę programu ograniczania kosztów funkcjonowania.
Sukcesywnie realizowane działania Spółki w zakresie optymalizacji kosztów (wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem walutowym, ustanowienie reżimów technologicznych polegających na utrzymywaniu wskaźników zużycia surowców na poziomie minimalnym wynikającym z norm, weryfikacja kosztów budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych) pozwoliły na zmniejszenie niekorzystnego wpływu warunków makroekonomicznych na wynik końcowy.
Kontynuowane są prace nad wdrożeniem programu „doskonałości operacyjnej” polegającego na redukcji kosztów w każdym obszarze funkcjonowania Spółki, co pozwoli na trwałe obniżenie ponoszonych kosztów.

Po analizie czynników makroekonomicznych, wyników Spółki za III kwartał oraz wpływu korekt księgowań dokonanych w październiku 2005 r. na osiągane wyniki, Zarząd podjął decyzję o zmianie prognozy wyników na 2005 r. sformułowanej w raporcie bieżącym nr 3/2005 z dnia 15.06.2005 r. W zwiazku z tym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. prezentuje korektę prognozy (mln zł):
Pozycje rachunku wyników__Wartość pierwotnie prognozowana__Nowa prognoza_Zmiana w%
Przychody ze sprzedaży_____________________1.740,3_________1.678,8________ - 3,5
EBITDA _________________________________187,6__________164,3_______ - 12,4 
Zysk operacyjny ___________________________109,8___________85,8_______ - 21,9 
Zysk netto ________________________________99,5____________84,6_______ - 15,0

Podstawy i istotne założenia prognozy: 
W prognozie nie założono powiększenia wyniku z tytułu sprzedaży spółek zależnych (Remech, Transtech) z uwagi na konieczność podjęcia decyzji przy zachowaniu obowiązującej w Spółce drogi korporacyjnej. Istnieje bowiem ryzyko przesunięcia transakcji na 2006 r. Jeżeli transakcje zostaną zrealizowane w 2005 r., wysokość wyniku podanego w prognozie ulegnie zwiększeniu. 
Przyjęte do prognozy kursy walut: 1 EUR=4,00 zł, 1USD=3,45 zł.
Realizację powyższej prognozy Zarząd zaprezentuje w raporcie okresowym za IV kwartał b.r.

Wybrane dane finansowe za 10 m-cy 2005 r. narastająco

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.